लोक सेवा आयोग विज्ञापन ( ईन्जिनियरिङ, कृषि,बन )

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका परमादेशको आदेश अनुसार लोक सेवा आयोग ( कार्य सञ्चालन निर्देशिका , २०६७ को दफा १० समेतका आधारमा नेपाल इंजिनियरिङ्ग सेवा , नेपाल कृषि सेवा र नेपाल बन सेवाका देहायका नमूह र श्रेणीका पदहरुमा बढ्बा , आ.प्र . , खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोने आयोगको आव २०७३/७४ को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका अनुसार २०७३ ०६ २८ गते प्रकाशित विज्ञापनको अवधि भित्र योग्यता पुगेका उम्मेदबारहरूबाट दरमास्त आह्वान गरिएको छ । यस अघि मिति २०७४/०६/२८ मा नेपाल कृषि सेवा , भेटेरिनरी समूह , रा.प प्रथम र द्वितीय श्रेणीका लागि भएका विज्ञापन तथा बढुवा सूचनाहरु अदालतको परमादेशको आदेश बमोजिम २०५८/०३ , १७ मा रद्द गरिएको हुनाले पूर्व प्रकाशित आ.प्र तथा बलुवा सूचनाहरुमा दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरूले समेत पुन दरखास्त पेश गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोला

error: Content is protected !!