सहायक पाँचौं र चौथो तह (अप्राविधिक/प्राविधिक) विज्ञापन

प्रदेश निजामती सेवाका निम्न सेवा, समूह, उपसमूह तथा तहका रिक्त पदहरुको खुला, समावेशी तथा अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति

गर्नुपर्ने भएकोले देहाय बमोजिम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ । तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुले आयोगको

अनलाइन दरखास्त प्रणाली Click for Online Apply मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ ।

 
प्रतिकृया दिनुहोला

error: Content is protected !!