Vacancies

Computer Operator Job Vacancy.

विरगन्ज महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको मिति २०७८/०५/०२ को निर्णयानुसार तपसिलको पक्षमा देहायको संख्या र योग्यता भएको कर्मचारी करारमा राख्नु पर्ने भएकाले...

Job Vacancy at Best Finance Ltd.

Head Office: Best Finance Company Ltd., Kamaladi, Kathmandu-1 Telephone:  01-4442461 / 01-4442462 / 01-4442463, E-Mail: info@bestfinance.com.np, Website:www.bestfinance.com.npBest Finance Company Limited Notices...

नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, तहविहीन, वन रक्षक पदको विज्ञापन

प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को च.नं. २१४३, मिति २०७८।०३।३१ को पत्रबाट माग भए बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल वन सेवा,...

error: Content is protected !!