comtutorera.com little bit talent

Fundamentals of Computer – MCQ Set 7

लोक सेवा  आयोग  राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर वा सो सरह पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा Which of...

Fundamentals of Computer – MCQ Set 6

लोक सेवा  आयोग राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर वा सो सरह पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षाFloppy disks typically in...

Fundamentals of Computer – MCQ Set 5

लोक सेवा  आयोग  राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर वा सो सरह पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा 1. Multi...

Live Football Match

कुनै पनि गेम सजिलैसँग  Live हेर्नको लागि तलको App Download गरेर हेर्नसक्नुहुनेछ । Click here for Download Step 1 Step...

error: Content is protected !!