Loksewa Exam Preparation लोकसेवा तयारी

नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, तहविहीन, वन रक्षक पदको विज्ञापन

प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को च.नं. २१४३, मिति २०७८।०३।३१ को पत्रबाट माग भए बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत नेपाल वन सेवा,...

सहायक पाँचौं र चौथो तह (अप्राविधिक/प्राविधिक) विज्ञापन

प्रदेश निजामती सेवाका निम्न सेवा, समूह, उपसमूह तथा तहका रिक्त पदहरुको खुला, समावेशी तथा अन्तर सेवा प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने...

error: Content is protected !!